Persondataoplysninger

Information om behandling af dine personoplysninger


Ejendomsfunktionærernes Fagforening er dataansvarlig

Fagforeningen for ejendoms- og servicefunktionærer er organiseret med en landssammenslutning, ESL, og afdelinger lokalt i Danmark.

Ejendomsfunktionærernes Fagforening er en del af Serviceforbundet. Serviceforbundet er en faglig organisation, som p.t. har 11 medlemsorganisationer, kaldet landssammenslutninger. Landssammenslutningerne repræsenterer hver deres fagområde. Du kan se, hvem de 11 landssammenslutninger er på www.serviceforbundet.dk

Ejendomsfunktionærernes Fagforening er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os:

Ejendomsfunktionærernes Fagforening Nordjylland

Vester Havnepromenade 1 B

9000 Aalborg

CVR-nr. 25113616

Telefon: 70 15 04 10

Mail: tkn@forbundet.dk

Typer af personoplysninger og indsamling heraf

Behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med indmeldelse samt behandlingen af sager samt øvrige forhold, du retter henvendelse til os om. Serviceforbundet varetager medlemsregistreringen på vegne af os, derfor udveksler vi dine medlemsoplysninger med Serviceforbundet og  ESL.

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail
 • CPR-nummer
 • Dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold
 • Oplysninger i forbindelse med behandling af faglige sager, herunder eksempelvis helbredsmæssige oplysninger og straffeattester
 • Arbejdsplads, hvis du oplyser os, hvor du arbejder
 • Hvilke kurser du deltager i
 • Kontingentforhold, herunder landssammenslutning, afdeling og klub, dine betalinger og indbetalings-måde samt eventuelle forsikringer
 • Bank-/kontooplysninger, hvis vi har foretaget udbetalinger til dig, eksempelvis i forbindelse med kurser
 • Tillidshverv, eksempelvis hvis du er tillidsrepræsentant på din arbejdsplads
 • Uddannelse, hvis du er optaget som elev eller har afsluttet uddannelse, hvis du giver os oplysningerne
 • Erhvervsstatus, hvis du bliver pensioneret, går på barsel, er frihedsberøvet med videre, så vi kan tilpasse dit kontingent og vores tilbud til dig, eksempelvis klubmedlemskab

Formålet med behandlingen af personoplysninger

Formålet med vores behandling af oplysningerne, om dig, er helt overordnet for, at vi, som fagforening, er i stand til at varetage dine faglige interesser, når du er medlem hos os.

Mere konkret er formålet navnlig følgende:

 • at kunne administrere dit medlemskab, herunder opkræve kontingent og indberette til Skat
 • at yde dig juridisk og forhandlingsmæssig bistand i fagretlige sager og socialrådgiver sager
 • at kunne sende forhandlede overenskomster til afstemning blandt medlemmerne
 • at anmelde tillidshverv til arbejdsgiver/arbejdsgiverforening
 • at arbejde for uddannelse og opkvalificering af vores medlemmer
 • at kunne administrere din pensionsordning, gruppelivsforsikring og eventuelt fritidsulykkesforsikring
 • at give dig mulighed for at benytte dig af en række medlemsfordele

 

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

De almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mail, arbejdsplads og øvrige identitetsoplysninger behandler vi, fordi det er nødvendigt, for at vi kan sikre dig, som medlem, de bedst mulige vilkår og rettigheder på arbejdsmarkedet. Behandlingen af disse oplysninger har navnlig hjemmel i artikel 6, stk. 1, litra f.

Oplysningerne om, at du er medlem af en fagforening, og dine helbredsmæssige oplysninger er følsomme personoplysninger. Disse oplysninger behandler vi alene i vores medlemmers interesse og med det formål at sikre medlemmerne de bedst mulige vilkår og rettigheder på arbejdsmarkedet, eksempelvis i forbindelse med fagretlige sager. Behandlingen har blandt andet hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b, fordi behandlingen er nødvendig for at overholde den registreredes arbejdsretlige forpligtelser og artikel 9, stk. 2, litra f, fordi behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges eller gøres gældende samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, om CPR-numre.

Samtykke og tilbagetrækning af samtykke

I visse tilfælde kan grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger være, at du har givet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger. Det kan også være, at du vil blive spurgt, om du vil give samtykke til behandling af dine personoplysninger til nye formål. Samtykke kan gives via ”mit forbund” på www.serviceforbundet.dk

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Modtagere af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til udvalgte samarbejdspartnere, herunder:

 • ESL
 • Den faglige klub på din arbejdsplads
 • Serviceforbundet
 • Din arbejdsgiver i forbindelse med anmeldelse af tillidshverv, anmeldelse af strejke og kontingentopkrævning via løntræk
 • Pension Danmark og andre arbejdsmarkedspensionskasser.
 • FH og FH’s samarbejdspartnere, herunder fagbevægelsesfordelskort (medlemskort og medlemsfordele)
 • FIU (kurser) og faglige seniorer.
 • ALKA og ALKA`s samarbejdspartnere, herunder MedlemsKontaktCenter
 • Min A-kasse, herunder Min A-kasses IT-leverandør
 • Vores databehandlere
 • Eksterne advokater og andre rådgivere
 • Offentlige myndigheder
 • BL - Danmarks Almene Boliger, DE – Dansk Erhverv, DI – Dansk Industri samt arbejdsgiver ved behandling af en faglig sag
 • De i henhold til overenskomst oprettede fonde ved ansøgning

Det gør vi for at kunne levere de services og tilbud til dig, som vi har lovet dig i forbindelse med dit medlemskab.

Databehandler

Ejendomsfunktionærernes Fagforening bruger herudover forskellige databehandlere blandt andet i forbindelse med levering af IT-support med videre primært via Serviceforbundet.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares helt overordnet, så længe vi har et sagligt formål med at anvende dem.

Vi bruger ikke dine oplysninger, hvis du ikke længere er medlem. Dog med følgende undtagelser:

 • Vi bruger oplysningerne til statistiske formål i anonymiseret form.
 • I særlige tilfælde bruger vi oplysninger fra faglige sager, hvis de er principielle og dermed kan hjælpe andre medlemmer i lignende sager. Hvis vi bruger oplysninger fra din sag, vil navn, CPR-nummer m.v. være anonymiseret.

Vi udveksler ikke dine oplysninger med nogen, hvis du ikke længere er medlem. Der findes dog følgende undtagelser:

 • Hvis du har haft fritidsulykkesforsikring gennem ALKA, orienterer vi ALKA om, at din indbetaling og dermed din forsikring ophører.
 • Hvis du afgår ved døden, og du er omfattet af gruppelivsforsikringen, videresender vi boets ansøgning om udbetaling med eventuelt tilhørende bilag, for eksempel dødsattest til ALKA. Vi arkiverer ikke ansøgning og bilag.

Dine personoplysninger slettes som udgangspunkt 10 år efter, at dit medlemskab er ophørt. Hvis vi har behandlet en konkret sag, vil oplysningerne heri som udgangspunkt blive slettet 10 år efter, at den pågældende sag er afsluttet, arbejdsskadesager dog 30 år.

Udgangspunktet om at oplysningerne slettes efter 10 år vil efter en konkret vurdering kunne fraviges, således at oplysninger slettes før eller efter, hvis der er eller ikke er saglige og tilstrækkeligt nødvendige grunde til yderligere opbevaring heraf.

Dine rettigheder

Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til behandling af oplysninger om dig. Hvis du skal gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Ønsker du indsigt i oplysningerne, kan du kontakte os.

 • Ret til berigtigelse af oplysninger (rettelse)

Hvis du oplever, at vi har registreret urigtige personoplysninger, har du selvfølgelig ret til at få dem rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

 • Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, eksempelvis hvis du ikke længere er medlem hos os, og vi ikke har nogen saglig grund til at opbevare dine personoplysninger.

 • Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra e og f.  Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 • Ret til begrænsning af behandlingen af personoplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til at tage dine data med dig, hvis særlige betingelser er opfyldt

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Hvis du vil klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vi ikke lever op til dataforordningens bestemmelser. Kontaktinformationer på Datatilsynet finder du på www.datatilsynet.dk.

Du kan desuden kontakte os som dataansvarlig:

Ejendomsfunktionærernes Fagforening Nordjylland

Vester Havnepromenade 1 B 

9000 Aalborg

CVR-nr. 25113616

Telefon: 70 15 04 10

Mail: tkn@forbundet.dk